Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti:

TAM KOVO s.r.o. - Oddělení polykarbonátu

se sídlem Pavlice 63, 671 56 Pavlice

identifikační číslo 02418436

zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 81264

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost TAM KOVO s.r.o. IČ: 02418436, DIČ CZ02418436, se sídlem Pavlice 63, 671 56 Pavlice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 81264 jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“). Další informace o prodávajícím jsou Tyto VOP, uvedeny na webové stránce www.tamznojmo.cz.

Kupujícím je fyzická osoba nebo právnická osoba.

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, jež je v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek a obchodních názvů.

II. Objednávání

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím. Přijetí objednávky prodávající potvrdí kupujícímu emailem. Přílohou tohoto potvrzení je odkaz na aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod „Objednávání“. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

III. Bezpečnost a ochrana osobních údajů a informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Vše v souladu s implementací požadavků GDPR, tj. nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms) ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu TAM KOVO s.r.o. Pavlice 63, 671 56 Pavlice. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická na adrese: info@tamznojmo.cz.

IV. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

V. Provozní doba
Objednávky přes internetové obchody prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Provozní doba pro osobní výdej: Pracovní dny Po - Pá: 7:00 – 15:00 hod.

VI. Ceny
Všechny ceny jsou smluvní. Ceny uvedené v e-shopu platí pouze při objednávce přes e-shop. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné apod. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Prodávající si vyhrazuje změnu cen bez předchozího upozornění.

VII. Platební podmínky
Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • platba v hotovosti při nákupu,
 • platba předem bankovním převodem (po předchozí domluvě),
 • na dobírku při doručení,
 • platba na fakturu se splatností (pouze smluvním partnerům)

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

VIII. Dodací podmínky
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Osobní odběr:
Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí prokázat potvrzenou objednávkou.

Zasílání přepravní službou - ČR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR. S každou zásilkou obdrží zákazník daňový doklad (fakturu). Jakmile obdržíme Vaši objednávku, zjistíme, zda je Vámi požadované zboží na skladě a potvrdíme ji telefonicky nebo e-mailem. Poté si budete moci osobně vyzvednout zboží v naší provozovně zdarma, nebo Vám jej dopravíme. Doprava zahrnuje celé území České republiky za cenu 600 Kč bez DPH (dopravní služba). Platbu je možné provést následujícími způsoby. Při osobním odběru je možné zaplatit v hotovosti nebo platební kartou na místě. Pokud bude zboží dopravováno je nutné provést platbu předem ( u vybraného sortimentu je možné zaslat zboží na dobírku = 40 Kč bez DPH). Balné je za cenu 149 Kč bez DPH.

Při objednávce nad 15.000 Kč bez DPH je doprava a poštovné zdarma.

Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího do 10 pracovních dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@tamznojmo.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.

IX. Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy kupujícím.
Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených se zasláním zboží.
V případě výměny chybně objednaného zboží budou kupujícímu opětovně účtovány náklady na dopravu.

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:
TAM KOVO s.r.o. Pavlice 63, 671 56 Pavlice. Zboží musí kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, též náklady za navrácení zboží, jestliže toto nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Peníze za vrácené zboží dle VOP budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s kopií nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda-li částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu.

Odstoupení od smlouvy prodávajícím
Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě skutečností, které nemohl prodávající předpokládat nebo ovlivnit.
Při zvolení osobního odběru zboží na pobočce může prodávající odstoupit od smlouvy v případě nevyzvednutí zboží do 10 dnů od odeslání informačního e-mailu kupujícímu.

X. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými účinnými předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží prodejní doklad (podrobnosti viz.: Reklamační řád).

XI. Reklamační řád
Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží prodejní doklad. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

Délka záruky:
Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců* pro spotřebitele. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Záruka na komůrkový polykarbonát
Na všechny námi dodávané komůrkové polykarbonátové desky se vztahuje záruka proti běžným povětrnostním vlivům 10 let. Rozsah záruky je uveden na záručním listu, který je dodávaný výrobci ke všem typům komůrkových desek: Makrolon, Sunlite, Alveco, Alveolar, Arla apod.

Záruka na trapézový polykarbonát
Na všechny námi dodávané trapézové polykarbonátové desky WT se vztahuje záruka proti běžným povětrnostním vlivům 10 let. Rozsah záruky je uveden na záručním listu, který je dodávaný výrobci ke všem typům trapézových desek: Macrolux, Multiplast apod.

Záruka na plný polykarbonát
Na všechny námi dodávané desky plného polykarbonátu se vztahuje záruka proti běžným povětrnostním vlivům 10 let. Rozsah záruky je uveden na záručním listu, který je dodávaný výrobci ke všem typům trapézových desek: Makrolon, Palsun apod.

Záruka na plexisklo
Na všechny námi dodávané desky plexiskla se vztahuje záruka proti běžným povětrnostním vlivům 10 let. Rozsah záruky je uveden na záručním listu, který je dodávaný výrobci ke všem typům desek plexiskla: Plexiglas.

Záruka na montážní příslušenství
Při prodeji montážního příslušenství (lišt, spojovacích prvků, pásek atd.) je záruční doba 24 měsíců.

Podmínky záruky deskového zboží:

 • musí být skladovány, přepravovány a instalovány ( používány ) způsobem vhodným pro daný materiál
 • nesmí být negativně ovlivněny spojovacími, upevňovacími či těsnícími materiály
 • musí být chráněny proti agresivním chemikáliím
 • nesmí být tepelně formovány
 • mohou být vystaveny vlivům počasí jen UV stranou
 • nesmí být mechanicky poškozeny či obroušeny

Uznání záruky – reklamace bude uznána, jestliže:

 • vznikla v záruční lhůtě při splnění podmínek záruky
 • je podána bez zbytečného odkladu v záruční lhůtě
 • bude předložena faktura se jménem a adresou kupujícího, datem nákupu,
 • kompletním popisem zboží a počtem odebraných desek


* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou. Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Místem pro uplatnění reklamace je TAM KOVO s.r.o.,Pavlice 63, 671 56 Pavlice.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího. Reklamované zboží musí být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, a kromě reklamovaného zboží musí obsahovat i příslušenství. Kupující přiloží kopii nákupního dokladu a vyplněný reklamační protokol. Porušením ochranné pečeti či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

 • mechanickým poškozením zboží,
 • elektrickým přepětím,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností,
 • vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Zboží předané k reklamaci bude zkoušeno pouze na závadu uvedenou kupujícím v reklamačním formuláři. Uvedení závady musí mít písemnou formu. Zjistí-li prodávající, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, bude reklamace zamítnuta. V případě, že zákazník souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou neúplné, viditelně mechanicky poškozené, znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení. Kupující má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Kupující má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy byla reklamace vyřízena, je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění a to 20,- Kč za každý den. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě, kterého byla věc přijata do reklamace a v případě pochybnosti prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (baterie, žárovky, atd…), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Kupující musí přihlížet ke skutečnosti, že se záruka nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci. Pokud zboží používáte déle, než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení.

XII. Závěrečná ustanovení

Součástí dodávky není instalace zboží, pokud není stanoveno jinak. Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné
a účinné od 1.1.2019. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.